Ver. 1.12.17.687
درخواست نسخه اختصاصی نرم‌افزار هنریار


Honaryar Software

نسخه اختصاصی دارای آرم (لوگو) آموزشگاه می باشد که در صفحه اصلی برنامه نمایش داده می شود. برای استفاده از این امکان لازم است طرح برداری (Vector) آرم آموزشگاه خود را برای ما ارسال فرمایید.

برای این منظور از طریق یکی از روش‌های تماس با ما ارتباط برقرار فرمایید.

جدیدترین کاربران هنریار

آخرین تغییرات در نسخه‌ها

+ ادغام اساتید با عناوین کلاس مختلف (*)
* تغییر قسمت های استاد جدید، ویرایش اطلاعات اساتید، برنامه روزانه و پرداخت متناسب با ساختار جدید
* اصلاح سیستم لاگ برنامه
+ امکان صدور اطلاعات در قسمت برنامه روزانه
+ امکان صدور اطلاعات در قسمت لیست اساتید
+ بخش دفتر تلفن فعال شد
+ امکان جستجو در تلفن ها با شماره
+ امکان روجوع به بخش ویرایش اطلاعات هنرجو از لیست حضور و غیاب
* رفع اشکال در قسمت فیلتر بخش فهرست حضور و غیاب کلاس ها
+ نمایش ستون عنوان کلاس در قسمت برنامه
+ امکان فیلتر نمودن برنامه بر اساس عنوان کلاس در قسمت برنامه
+ درج عنوان کلاس در فرم چاپی برنامه اساتید
+ کنترل اسامی تکراری هنگام ثبت نام هنرجوی جدید
+ امکان تعریف حساب (ها) و استفاده از آن ها در قسمت های مختلف
* تغییر قسمت ویرایش برنامه
* امکان حذف شماره تلفن در بخش ویرایش هنرجوها
* امکان حذف منطقه و نحوه آشنایی با کیلد Delete در بخش ویرایش هنرجوها
+ امکان جستجو بر اساس نام هنرجو در بخش ویرایش برنامه آموزشگاه
+ امکان فیلتر تلفیقی در بخش بایگانی
+ امکان فیلتر تلفیقی در بخش هزینه ها
+ امکان فیلتر بر اساس ردیف های دریافتی و یا پرداختی در بخش هزینه ها
* رفع اشکال در لیست حضور و غیاب پس از ویرایش برنامه کلاس
+ نمایش برنامه هفتگی آموزشگاه بر اساس عناوین کلاس
* اصلاح چاپ لیست استاد در برنامه روزانه
* اصلاح چاپ قبض رسید شهریه برای بدهی بیش از دریافت
+ درج تفکیکی شماره های تماس اشخاص در لیست حضور و غیاب